Winkelmand

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met AClass Verhuur BV overeengekomen te worden.
2. Onder “de huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de huurder gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Alle door AClass Verhuur BV gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde het eigendom van AClass Verhuur BV en moeten op eerste verzoek aan AClass Verhuur BV worden toegezonden. Zij mogen zonder de toestemming van AClass Verhuur BV
niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht AClass Verhuur BV niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door AClass Verhuur BV zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de huurder ter kennis gebracht.
4. AClass Verhuur BV behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van
redenen te weigeren, dan wel uitsluitend à contant te leveren.

Artikel 3 Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met AClass Verhuur BV eerst dan tot stand nadat AClass Verhuur BV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de huurder daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullen de afspraken of wijzigingen binden AClass Verhuur BV slechts indien deze afwijkingen door AClass Verhuur BV schriftelijk zijn bevestigd.
3. Elke met AClass Verhuur BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat AClass Verhuur BV van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat AClass Verhuur BV zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
4. De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires, welke is gesloten tussen AClass Verhuur BV, gevestigd te
Nijmegen, aan de , hierna te noemen AClass Verhuur BV, en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.
5. De overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
6. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4 Levering en terugbezorging
1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij AClass Verhuur BV op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan AClass Verhuur BV terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat AClass Verhuur BV zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten.
Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan AClass Verhuur BV een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van AClass Verhuur BV op verdere schadevergoeding.

Artikel 5 Leveringstermijn

Indien AClass Verhuur BV zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal AClass Verhuur BV er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

Artikel 6 Verplichtingen huurder

1. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
2. De huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
3. De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen.
4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AClass Verhuur BV aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
5. De huurder is niet gerechtigd veranderingen in, c.q. aan het gehuurde aan te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan.
6. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecues e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
7. Versieringen, welke in de tent worden opgehangen, zoals crêpepapier e.d., dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
8. De huurder dient zorg te dragen dat op de betreffende locatie, indien nodig, elektra aanwezig is.

Artikel 7 Transport

1. Indien overeengekomen verzorgt AClass Verhuur BV het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat de locatie per auto bereikbaar is en dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan AClass Verhuur BV het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
2. De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 8.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht
voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan te vergoeden.

Artikel 8 Weersinvloeden

AClass Verhuur BV behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van AClass Verhuur BV, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de
huurder recht geeft om een schadevergoeding te vorderen. De door AClass Verhuur BV reeds ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald, echter rente zal niet verschuldigd zijn.

Artikel 9 Controle op goede staat van de goederen

De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd. Wanneer huurder niet per omgaande reageert worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 10 Reparaties

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 11 Waarborgsom

1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan AClass Verhuur BV een door AClass Verhuur BV vast te stellen waarborgsom te betalen.
2. AClass Verhuur BV behoudt zich het recht voor de vervallen huurtermijnen en de kosten van reparatie/reiniging, als in artikel 17 lid 2 bedoeld, te compenseren met de waarborgsom.
3. AClass Verhuur BV is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens AClass Verhuur BV heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 12 Verzekering

Gehuurde tenten en materialen zijn bij AClass Verhuur BV te verzekeren tegen verlies, diefstal en beschadiging, zulks tegen de door AClass Verhuur BV vastgestelde bedragen. Indien huurder van deze mogelijkheid geen gebruik maakt dient huurder de goederen elders op een adequate wijze te verzekeren bij gebreke waarvan huurder, in geval van schade, volledig aansprakelijk zal kunnen worden gesteld.

Artikel 13 Schade en gebreken

1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan AClass Verhuur BV te melden. Zonder toestemming van AClass Verhuur BV mag huurder niet tot reparatie overgaan.
2. Veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde goederen zal AClass Verhuur BV slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits een en ander voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de
goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
4. AClass Verhuur BV is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
5. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan
worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Voor schade, die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is AClass Verhuur BV in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal AClass Verhuur BV ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 15 Mededelingsverplichtingen huurder

1. Huurder dient AClass Verhuur BV onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van AClass Verhuur BV dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surcéance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artilkel 16 Annulering

1. Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken, is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of AClass Verhuur BV een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden, die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden waarbij AClass Verhuur BV 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 10,00 in
rekening mag brengen.
2. De schadeloosstelling bedraagt:
a. bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs;
b. bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs.
3. De huurder wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 17 Opzegging/ontbinding

1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij AClass Verhuur BV. Indien partijen zijn overeengekomen, dat AClass Verhuur BV bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin deze zijn verstrekt, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van AClass Verhuur BV dienen te worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is AClass Verhuur BV gerechtigd de huurder de reparatie- c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is AClass Verhuur BV
bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is AClass Verhuur BV gerechtigd bij wege van gefixeerde
schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van AClass Verhuur BV op verdere schadevergoeding.

Artikel 18 Vervanging

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan AClass Verhuur BV terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan AClass Verhuur BV een door AClass Verhuur BV te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19 Retentierecht

Wanneer AClass Verhuur BV goederen van de huurder onder zich heeft, is AClass Verhuur BV gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die AClass Verhuur BV besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de huurder voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. AClass Verhuur BV heeft dit retentierecht eveneens ten aanzien van verplichtingen uit eerdere overeenkomsten die de huurder nog niet is nagekomen.

Artikel 20 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien AClass Verhuur BV hiertoe omstandigheden aanwezig acht is hij gerechtigd een aanbetaling dan wel algehele vooruitbetaling te vorderen. Bedragen kleiner dan € 500,00 dienen à contant te worden betaald bij het aangaan van de overeenkomst.
2. AClass Verhuur BV is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet
binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de huurder een rente van 1,25% per maand
te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
3. AClass Verhuur BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, van de
huurder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, die door de niet betaling zijn veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van Euro 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten, verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
5. Uit het enkele feit dat AClass Verhuur BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de
grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op alle door AClass Verhuur BV gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen
worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 22 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van AClass Verhuur BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.